Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaunmadebeds unmadebeds
7265 a31f
Reposted fromalicemeow alicemeow viaunmadebeds unmadebeds
3082 328a 500
Reposted fromnudes nudes
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaunmadebeds unmadebeds
5670 36a5 500

owhataq:

Kate, Albert Finch

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaunmadebeds unmadebeds
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds
7871 bd71 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
4435 4829 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunmadebeds unmadebeds
7412 671d 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaunmadebeds unmadebeds
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viaunmadebeds unmadebeds
2086 e217
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
5637 cc7d 500

wyoh:

Peter Basch

Reposted fromnudes nudes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl